Staletá Praha 30, 2/2014

 

RESEARCH ARTICLES


Martin Musílek — Anna Žďárská
"From Venice to the end of the world". The story of the glass cup from the Prague house No. 379/I
„Z Benátek až na konec světa“. Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I
Key words — Prague – Old Town – the Middle Ages – glass – archaeology – cup – trade – urban elite
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Petr Uličný
The tomb of Christ and its Prague protectors. From the topography of the monastery of the canons regular of the Holy Sepulchre in Zderaz
Kristův hrob a jeho pražští ochránci. Z topografie kláštera božehrobců na Zderaze
Key words — Prague's New Town – monastery – sepulcriner – Canons Regular of the Holy Sepulchre of Jerusalem – Zderaz – Gothic architecture – liturgy – Jerusalem – Světec (Schwaz) – Miechów
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

František Iša
On the localization of the extinct village of Psáry below Vyšehrad
Zur Lokalisierung des verschwundenen Dorfes Psáry unter dem Vyšehrad
K lokalizaci zaniklé vsi Psáry (Psáře) pod Vyšehradem
Key words — extinct village of Psáry – Prague‘s New Town – Vyšehrad's suburbium – Botič stream – Nusle – historical landscape – historical geography – reconstruction of the countryside – early modern era
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Jan Havrda – Matouš Semerád – Martin Musílek
Romanesque house in building No. 309 on Bartolomějská ulice in Prague's Old Town. On the transformation of a pre-locational settlement into an early Gothic city
Zur Verwandlung der Vorlokationsbesiedlung in die frühgotische Stadt am Beispiel des romanischen Hauses im Objekt Nr. Konskr. 309 in Bartolomějská Gasse
K proměně předlokačního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici
Key words — Prague, Prague's Old Town – High Middle Ages – ashlar house – Romanesque architecture – parcelling – constructional history
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

MATERIALIA


Tomasz Cymbalak – Veronika Staňková
The Jewish garden in Prague's New Town. The latest findings based on archaeological research
Židovská zahrada na Novém Městě pražském. Poslední poznatky na základě archeologického výzkumu
Key words — archaeological research – Prague's New Town – Jews – cemetery – burial site – Jewish Garden – tombstones – Middle Ages
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Ladislav Bartoš
Windows of the apse of the church of the Beheading of St. John the Baptist in Hostivař
Die Apsisfenster der Kirche der Enthauptung d. hl. Johannes d. T. in Hostivař
Okna apsidy kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
Key words — church – Middle Ages – Romanesque architecture – sacral architecture – apse – window
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

Miroslav Kovář
On fragments from the Zbraslav monastery
Die Fragmente aus dem Kloster Zbraslav
K architektonickým zlomkům ze Zbraslavského kláštera
Key words — cistercians – Bohemia – Prague-Zbraslav – architecture – head – floral decor – Early Gothic
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [pdf CZE]

REPORTS      [pdf]


Vratislav Ryšavý
Možný projektant náhrobku hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic v Černínské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
SP 30, 2/2014, 129–131

Andrea Holasová
Mezinárodní den památek a historických sídel 2014 v dubnu připomněl: Pomněte na pomníky!
SP 30, 2/2014, 131–136

BIBLIOGRAPHY      [pdf]


Pražský sborník historický (PSH) I–LX (1964–2012)
                                   — index of places and thematic index, 137–158

NEWS       [pdf]


Z. Dragoun – M. Tryml
Podzemí kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech zasypáno
SP 30, 2/2014, 159-161

H. Tomagová Černá
Nově prohlášené movité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2013
SP 30, 2/2014, 161-165

L. Bartoš – M. Semerád
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP HMP v roce 2013
SP 30, 2/2014, 165-170

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (10)
Východní okraj Pražského Hradu s části Malé Strany
SP 30, 2/2014, 171–172

BACK MATTER       [pdf]