Staletá Praha 29, 1/2013

 

RESEARCH ARTICLES


Martin Musílek
The story of three men named Nicolas of the Tower. A contribution to the question of their identity
Die Geschichte der drei „Mikuláš od Věže“ (Nikolaus vom Turm). Ein Beitrag zur Frage ihrer Identität
Příběh tří Mikulášů od Věže. Příspěvek k otázce jejich totožnosti
Key words — Prague – Prague Old Town – Brno – Tišnov – town elite – town seals – town genealogy
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

Miroslav Kovář
Notes on the building development of the north chapel and choir of the church of Our Lady Beneath the Chain in Prague Malá Strana
Glossen zur Bauentwicklung der nördlichen Kapelle und des Chors der Marienkirche unter der Kette in Prag-Kleinseite
Poznámky ke stavebnímu vývoji severní kaple a chóru kostela P. Marie pod řetězem v Praze
Key words — Prague Malá Strana – commandry of the Knights of St. John - building development – chapel – 13th century – architecture – elongated choir
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

Jiří Mazal
From the history of the bells in church of Mother of God before Týn in Prague
Aus der Geschichte der Glocken der Pfarrei der Kirche der Mutter Gottes vor dem Tein in Prag
Z historie zvonů farnosti kostela Matky Boží před Týnem v Praze
Key words — Bell – Prague Old Town – the Church of Mother of God before Týn – the church of St. Gaul – 14th century chronicles - Ondřej Ptáček – Master Bartholomew – Jan Cantarista – Tomáš Jaroš – Brikcí from Cinperk – Mikuláš Löw – Bellmann – Perner – Diepold – Manoušek – Dytrychová
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

Jan E. Svoboda
Centennial Prague (3). The authorship of some of Prague‘s facades from the art nouveau, modernism and cubism period
Das hundertjährige Prag (3). Zur Urheberschaft einiger Fassaden in Prag aus der Periode des Jugendstils, der Moderne und des Kubismus
Praha stoletá (3). K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu
Key words – Dušan Jurkovič – Emil Králíček – František Krásný – Rudolf Kříženecký – Jan Melka – Konstantin Mráček – Rudolf Němec – František Novotný – Otakar Novotný – Friedrich Ohmann – Karel Pecánek – Jan Petrák – Theodor Petřík – Karel Roštík – Antonín Pfeiffer – Vojtěch Pickl – Josef Podhajský – Bohdan Pudlač – Josef Rosipal – Jaroslav Rössler – architecture – Art Nouveau – modern style – cubism – State Industrial college – Royal college of decorative arts – Royal technical college
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

MATERIALIA


Veronika Bartošová — Dorota Havlíková
Historic window panes of the baroque dormers at the Grand Priory palace no. 485 in Prague Malá Strana
Historische Fensterausfüllungen der Barock-Dachgaupen vom Palast des Großpriors Nr. Konskr. 485 in der Kleinseite in Prag
Historické okenní výplně barokních vikýřů Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze
Key words — Prague-Lesser Town – Baroque window – dormer – documentation methodology – dating
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

Hedvika Křížová
Hotel Prague. From the architectonic competition to its art and craft decoration
Hotel Praha. Od architektonické soutěže po jeho uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu.
Key words — Prague-Dejvice – 2nd half of the 20th century architecture – work of art – glass
[annotation EN  /  summary]  |  [pdf CZE]

Ladislav Zikmund-Lender
Karel honzík – preservationist? On the verge of two unknown handwritten documents
Der Funktionalist Karel Honzík – Denkmalpfleger? Am Rande von zwei unbekannten Manuskripten
Karel Honzík – památkář? Na okraj dvou neznámých rukopisů
Key words — Karel Honzík – functionalism – heritage care – Prague historic centre
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

Ivana Boháčová
Replica of Vyšehrad type tiles in the basilica of st. Lawrence at Vyšehrad. Multigenerational archaeological excavation and current presentation of an archaeological monument
Die Replik des Fliesenbodens vom Wyschehrader Typ in der Basilika st. Laurentius in Prag-Vyšehrad. Eine archäologische Mehrgenerationenforschung und heutige Präsentierung des archäologischen Denkmals
Replika dlažby vyšehradského typu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě. Vícegenerační archeologický výzkum a současná prezentace archeologické památky
Key words — Early Middle Ages – sacral architecture – ceramic tiles – presentation – archaeology – heritage care
[annotation EN  /  Zusammenfassung]  |  [
pdf CZE]

BIBLIOGRAPHY       [pdf]


Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody 1982–1989. SP 29, 1/2013, 126
                                   — bibliography. SP 29, 1/2013, 127–131
                                   — thematic index. SP 29, 1/2013, 132–134
                                   — index of places. SP 29, 1/2013, 135–148

NEWS       [pdf]


H. Čižinská
Sté výročí narození Jana Čeřovského
SP 29, 1/2013, 149–152

J. Baláček – M. Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2012
SP 29, 1/2013, 153–160

H. Čižinská
Nově prohlášené movité kulturní památky v letech 2011–2012
SP 29, 1/2013, 161–166

Errata k roč. XXVIII.
SP 29, 1/2013, 166

F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (7)
Malostranský rynk
SP 29, 1/2013, 167–168

BACK MATTER       [pdf]