pravidla a etika publikování


Při publikování příspěvků v časopise Staletá Praha jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat následující pravidla a povinnosti, která se řídí standardy Výboru pro etiku publikování (COPE) https://publicationethics.org/core-practices

Recenzní řízení:

 • V anonymním recenzním řízení je příspěvek zadán minimálně dvěma recenzentům z řad uznávaných odborníků v oboru doporučeným redakční radou.

 • Recenzenti nemají shodné pracoviště s autorem příspěvku, ani nejsou členové redakce.

 • Recenze je písemná a redakce ji archivuje.

 • Autoři jsou povinni připomínky zapracovat do textu, případně písemně uvést své námitky, pokud s připomínkami ze svého vědeckého pohledu nesouhlasí.

 • Redakční rada rozhodne, zda připomínky autora akceptuje.

 • Redakce zajišťuje výměnu názorů mezi autorem a recenzentem za dodržení jejich anonymity.

Povinnosti autorů:

 • Autoři jsou povinni reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy. Ve sporných případech se mohou obrátit s konkrétními podněty na editory časopisu, případně příspěvek nepublikovat.

 • V kolektivu autorů mohou být jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu a svůj podíl na vzniku článku písemně potvrdí.

 • Autoři nevyřadí ze svého kolektivu nikoho, kdo splňuje kritéria pro autorství.

 • Hlavní náplň příspěvku v publikovaném či menším rozsahu nesmí autoři souběžně poskytnout k publikování jiným redakcím.

 • Autoři se musí řídit pokyny pro autory a dodržovat stanovený citační aparát.

 • Autoři musí podepsat prohlášení, že všechna data uvedená v příspěvku jsou pravdivá a původní a veškeré použité informační zdroje jsou uvedeny v seznamu pramenů a literatury [viz Prohlášení autora (.doc)].

 • Autoři musí podepsat prohlášení, že příspěvek není plagiátem ani redundancí (nadbytečné opakování pasáží z vlastních prací).

 • Autor textu je povinen přiložit autorství a zdroje pro každou obrazovou přílohu.

Povinnosti editorů:

 • Editoři jsou zodpovědní za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.

 • Editoři zachovávají objektivní přístup ke všem dodaným příspěvkům – v procesu rozhodování jsou povinni vyvarovat se střetu zájmů a ctít hlavní kritéria výběru příspěvků, která jsou:

 • odborná úroveň a význam daného příspěvku;

 • soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.

 • V recenzním řízení jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů i autorů.

 • Ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.

 • S konečnou platností rozhodují o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

Povinnosti recenzentů:

 • Recenzenti musí zachovávat objektivitu.

 • Recenzenti nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely.

 • Recenzenti můžou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:

 • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;

 • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;

 • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku;

 • blízký profesionální nebo soukromý vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu.

 • Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.

 • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.

Povinnosti redakční rady:

 • Redakční rada svou činností usiluje o neustálé zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje svobodu projevu, v souladu s obecně respektovanou etikou je připravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy.

 • Vydává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro recenzní řízení a recenzenty aj.).

 • Garantuje dodržování výše uvedených pravidel.