Staletá Praha — pokyny pro autory


Autor ručí za věcný obsah příspěvků a za to, že příspěvek ani žádná jeho část (včetně obrazových příloh) není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění.

Články přijímá redakce na adrese:
Redakce časopisu Staletá Praha
Na Perštýně 12
110 00 Praha 1
e-mail pro přijímání příspěvků: staletapraha@npu.cz

Redakce články přijímá plynule, uzávěrky jednotlivých čísel nejsou vyhlašovány. Druhé číslo ročníku zpravidla bývá věnované převážně výsledkům archeologických výzkumů.

Autorské příspěvky ve Staleté Praze se dělí na 6 typů dle rubrik uvedených ve struktuře časopisu

Každý rukopis zaslaný do redakce pro rubriky Studie, Materiálie a Review prochází recenzním řízením. Rukopisy jsou posuzovány minimálně dvěma recenzenty. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován pracovníky redakce, první redakční připomínky adresované autorovi jsou formulovány písemně na základě vyjádření redakční rady a recenzentů. Autoři jsou povinni zapracovat či jinak zohlednit recenzentovy připomínky do textu. V případě nesouhlasu s připomínkou má autor možnost písemně obhájit své odborné stanovisko v komentáři k recenznímu posudku. Výsledek recenzního řízení vyjadřuje názor redakce.

Pro rubriku Sdělení mohou být přijaty i kratší články, které dle povahy příspěvku recenzovány nebudou. U takovýchto příspěvků zpravidla nepublikujeme cizojazyčné resumé.

V kompetenci vedoucího redaktora (= šéfredaktora) časopisu je zhodnocení odborné úrovně textů a doporučení pro redakční radu, konečné rozhodnutí o publikaci textů a rozhodnutí o skladbě čísla včetně omezeného zařazení nerecenzovaných příspěvků. Skladba aktuálního čísla časopisu bude projednávána na nejbližším jednání redakční rady, která doporučí výběr recenzentů jednotlivých příspěvků.

Příspěvky nejsou honorovány. Autoři článků obdrží 1 (příspěvky nerecenzované) či 2 (příspěvky recenzované) výtisky daného čísla a separát v elektronické podobě .pdf.

Prohlášení autora (.doc)

více: 

Formální požadavky obecné


Text je nutné předat v elektronické podobě (CD, e-mail). Možno doplnit jedním výtiskem. v normalizované podobě.

Tělo textu neobsahuje obrazové přílohy, pouze odkazy na ně v řádné formě a na vhodném místě v textu (viz níže). Obrazové přílohy (obrázky, tabulky, grafy apod.) jsou dodány samostatně (viz níže). Obrazovými přílohami se rozumí veškerý materiál, který není ve formátu Stati – tabulky, grafy, foto, plány, perokresby apod. Veškerý obrazový materiál tvoří jednotnou číselnou řadu, uspořádánou dle toku textu (viz níže).

Přijímány jsou rukopisy v textovém formátu Word (doc, docx, rtf). Nejlépe písmo Times New Roman, velikost 12 bodů, řádkování 1,5 (1 strana cca 3000 znaků vč. mezer).

Jména a názvy v celém textu shodně. U cizích místních jmen je možné použít zavedené české přepisy a při prvním použití uvést v závorce název v původním jazyce.

Zkratky při prvním použití vypsat. Nepoužívat zkratky pro rok (r.) / v letech (v l.), ale vypisovat je slovně. Stejně tak omezit používání zkratek typu býv., zvl., pův., pod. a dalších.

Číslovky tam, kde je tvar číslovky určován shodou se jménem, a zvláště pro číslovky 1 až 4, je třeba vypsat číslovku slovy. Číslovky typu 1000 (lépe tisíc), 10 000 (deset tisíc) apod. je třeba psát bez teček mezi skupinami tisíců a bez čárek u milionů, ovšem s pevnou mezerou.

V sazbě nejsou odsazovány začátky odstavců (ani tabulátory ani mezerami), znakem pro další odstavec je enter na konci odstavce. Proto enterem ukončovat výhradně odstavce.

Nepoužívat dělení slov.

Mezera – mezi slovy je vždy jen jedna. Po zkratce či řadové číslici s tečkou následuje vždy mezera: čp. 518, 9. století.

Závorky a uvozovky se píší těsně u slova uvnitř závorky či uvozovek: (slovo) "slovo". Pokud se setkají dvě závorky ...) (..., je vhodné text přeformulovat. Dle povahy textu lze spojit do jedné.

Rozlišovat krátkou pomlčku a spojovník. Pomlčka není spojovník.

Pomlčka (krátká) – s mezerou před i za: slovo – slovo (slovo mezera pomlčka mezera slovo).

Ale: u intervalů (stránek, roků, mezi daty) mezery u pomlčky nejsou číslo–číslo (číslo pomlčka číslo) (1257–1306; 1. srpna–1. září).

Spojovník se píše bez mezer vždy: pochybujeme-li. U názvů správních celků se nepoužívá pomlčka, ale spojovník: Praha-Vršovice, Praha 4-Krč.

Kurzivu užívat v textu stati vždy a) u názvů časopisů, knih, katalogů, výstav, uměleckých děl, b) latinských termínů a frází. Kurziva by měla být jen pro uvedení díla v prvním pádě, pokud je název změněn skloňováním, už to není název díla.

Uvozovky vyznačují jen citáty (bez kurzivy). Kurzivu s uvozovkami nepoužívat.

Životní data: závorka hvězdička mezera datum s mezerami mezera krátká pomlčka mezera křížek mezera datum s mezerami závorka
Příklad: Věra Frömlová (* 3. 8. 1924 – † 26. 12. 1998).

Seznam používaných kódů (držet Alt, Crtl po dobu vyťukání kódu):

spojovník

-

vlevo od pravého Shift   *

pomlčka krátká

Ctrl + Numlock minus (vpravo nahoře)

pomlčka dlouhá

Alt + 0151; nebo Alt + Ctrl + Num. minus

hvězdička u data narození

*

Num *; nebo Alt + 42

křížek u data úmrtí

Alt + 0134 nebo vybrat ze Symbolů

krát

×

Alt + Ctrl + ) nebo vybrat ze Symbolů   **

pevná mezera

 

Word: Ctrl + Shift + spojovník

Excell: levý Alt + 0160

* – je-li při plynulém psaní spojovník použit bez mezer, zůstává spojovníkem. S oběma mezerami je spojovník automatickou opravou (zpravidla aktivovanou) automaticky změněn v krátkou pomčku.
** – krát má samostatný znak, není rovno x (iks)

 

Formální požadavky na příspěvky


Součásti příspěvku:

Recenzované příspěvky:

Nerecenzované příspěvky:

rubriky Studie, Materiálie, Review

rubriky Sdělení, Aktuality

   

1. Stať

1. Stať

2. Seznam literatury a pramenů

2. Seznam literatury a pramenů

3. Seznam a popis obrázků 

3. Seznam a popis obrázků 

4. Anotace (důraz na cíle práce)

5. Klíčová slova

6. Podklad pro cizojazyčné resumé (důraz na výsledky)

6. Podklad pro cizojazyčné resumé (může   být, nezávazné)

7. Obrázky

7. Obrázky

8. Údaje o autorech

8. Údaje o autorech

9. Eventuálně návaznost na výzkumný projekt

   

Rozsah vlastní stati:

Studie, Review – 8–ca 70 normostran (NS)

Materiálie – min. 4 NS (1 NS = 1800 úhozů)

Rozsah vlastní stati:

Maximálně 10 NS

ad 1.  Stať

Odkazy v textu na a) literaturu, b) prameny, c) poznámky pod čarou, d) obrázky, e) internetové zdroje.

ad 1a.  Odkazy na literaturu

Odkaz na literaturu umístit do hlavního textu, nikoliv do poznámky.
Odkaz v závorce ve větě (Příjmení mezera rok čárka mezera číslo stránky nebo interval).
Příklad: .. shledal metodickou pochybnost (Ludvíkovský 1972, 15), ….. části kostí obou světců byly vloženy do drahocenných herem (Bock 1858, 9–10; Legner 2003, 173).
V případě spoluautorů (Příjmení lomítko Příjmení mezera rok čárka mezera stránka).
Příklad: .. s trojchórovým závěrem dle příkladu z Burgundska (Čiháková/Kovář 2006, 15). V případě více než 3 spoluautorů Příjmení et al. mezera rok. Plná citace je uvedena v seznamu literatury na konci článku.
Odkazy běžným písmem, nikoliv tučně.
Příjmení psáno buď standardně minuskulí (běžné písmo) nebo kapitálkami převodem výhradně z běžného písma (Podliska), nikoliv z velkých písmen psaných se zapnutým caps lockem (PODLISKA). Takové písmo nelze do kapitálek převést a musí se přepisovat, což je mj. zdroj chyb.
Nepoužívat zkratku pro stránku (s, str.).
Příklad: (Vilímková/Líbal 1969, 25–89; Borkovský 1970, 125 obr. 17 – tj. obrázek 17 na straně 125; pro jednoznačnost může být i obr. 17 na s. 125).
V odkazech na rozsáhlá editorsky náročná díla (např. umělecko-historické topografie, lexikony) citujeme přímo autory jednotlivých hesel, pokud je známe.
V seznamu literatury se nemohou objevit citace, na které není odkaz v textu.
Pokud se odkaz vztahuje k textu v poznámce pod čarou, patří spolu s ním do poznámky pod čarou.

ad 1b.  Odkazy na archivní prameny bez autora

Odkazy na archivní prameny, které nemají autora a nelze je citovat způsobem identickým s odkazem na literaturu, jsou zpravidla v poznámkách pod čarou, zejména listiny i s místem jejich uložení.

Odkazy na edice pramenů, SHP apod. řadíme do odkazů na literaturu, pokud je uvádíme pod názvem editora, či pokud jich je citováno menší množství než čtyři. Obecně lze doporučit, že do seznamu pramenů řadíme pouze takové tituly, které nejsou tištěné a mají povahu archiválie (nerozhoduje rok vzniku). Odkazy na edice je možno umístit do textu, např.: …… papeže Sixta II. (Pešina z Čechorodu 1673, 436; RBM V/4, 774, č. 1740; Schmid 2011, 167).

Odkaz na prameny (míněné heuristicky výhradně originální archiválie, uložené kupř. ve státní archivní síti):

zkratka archivu, zkratka fondu, evidenční číslo archiválie, resp. archivní jednotky /dle kontextu příspěvku a rozsahu čerpaných heuristických pramenů, minimální nutný údaj základní archivní jednotka, ideální je pořadí inv. č.; signatura, karton/.
Příklad: ... MZA Brno, RA Dietrichštejnů, kart. 9.
Příklad: ... Cestovní deník L. Šlika, fol. 34b. (Citaci v seznamu pramenů viz citační úzus).
Lze použít rovněž zkratku pramene na způsob odkazu literatury.

ad 1c.  Poznámky pod čarou

Vkládají se výhradně automatickou wordovskou funkcí, jsou automaticky vázány s číslem poznámky připojeným do textu standardním postupem: na horní liště Odkazy → výběr Vložit pozn. pod čarou, číslo se vloží automaticky. Automatické číslo poznámky se vkládá vždy za slovo bez mezery, za čárku či za tečku za větou také bez mezery. Vzhledem se odkaz neliší od horního indexu slovo.5, liší se ale uvedeným způsobem vložení, který je třeba dodržet. Velikost písma automaticky 10, při kopírování na 10 upravit.

Pro formátování v poznámkách pod čarou platí podobný úzus jako pro samotný text (uvozovky pro citáty, kapitálky pro odkazy na literaturu, kurziva pro latinské termíny apod.). Poznámky se zásadně neodsazují.

ad 1d.  Odkazy na obrázky

Odkazy na obrázky jsou zakomponovány do textu stati. Čísla obrázků musí v textu plynule narůstat, nesmí být zpřeházená (číslování musí vždy jít vzestupně). Čísla se obrázkům přidělují nejdříve v textu, podle postupných odkazů v textu, pak teprve očíslovat obrázky. Obrázek bez vazby s textem (bez odkazu v textu) nebude uveřejněn.

Vloženy do textu závorka kulatá obr tečka mezera číslo tučně závorka. Vše slabé, standard, jen číslo obrázku tučně. Příklad: ... s kamennou konstrukcí (obr. 25), stavěnou .....

Odkaz stejné velikosti jako text, tj. v hlavním textu 12, v poznámce 10.

ad 1e.  Odkazy na internetové zdroje

Má-li text autora, pak shodně jako u literatury odkazy přímo v textu. Pokud je uveden rok sepsání či vložení na internet, pak s rokem, pokud není, bez roku. Příklad: (Benda on-line 2007), (Slavík on-line).

Pokud text autora nemá, tak buď shodně jako u pramenů bez autora do poznámky pod čarou nebo lze použít zkratku na způsob odkazu literatury Příklad: (Žďár nad Sázavou on-line). Odkaz na internet v poznámce pod čarou: adresa stránek ohraničená špičatými závorkami <https:/...>, datum vložení.

ad 2.  Seznam literatury a pramenů – citační úzus

Citační úzus časopisu uveden na vlastní samostatné položce v menu Home.

ad 3.  Popis obrázků

Název obrázku: Obr tečka mezera číslo tečka. Vše tučně. Příklad: Obr. 1.

Popis obrázku (eventuálně další komentář): standard, slabě.
Každý popis začíná lokalizací (kontrola pro redakci, nemusí být vždy vytištěna). Příklad: Praha-Vršovice, čp. 304. nebo Bylany (okres Kutná Hora).

Odkazy na barevné rozlišení, šrafy apod. zvýraznit tučně. Příklad: modře zdivo raně gotické starší; husté křížkování gotická fáze; 1 – ohradní zeď.

Popisky ilustrací musejí obsahovat údaj o autorství, bez něho nemůže být obrázek do časopisu zařazen. U obrazového materiálu přebíraného od druhých osob a z archivů je nutné redakci předat přesnou informaci o majetkových vztazích k obrázku (fotografii, plánu) a o autorských právech k publikování. Součástí autorského údaje je i rok pořízení obrázku. O licenci k publikování může požádat redakce, v případě vyšších finančních nároků za licenci bude od publikování obrázku upuštěno.

Odkaz na autorství v závorce na konci popisky dvěma způsoby:
a) pro krátký odkaz: autorství v závorce je součástí poslední věty popisky, tečka proto až za závorkou. Příklad: Obr. 1. Zlomek raně gotického prutu s motivem diamantování (kresba S. Svatošová, 2009).
b) pro dlouhý odkaz (delší samostatná věta s podmětem a přísudkem): uvnitř závorky je celá věta, proto velké písmeno na začátku věty a tečka v závorce. Za závorkou už tečka není. Příklad: .., že Kampa a Klárov byly ostrovy. (Podklad J. Havrdy a J. Hlavatého upravil M. Ďurica, 2009.)

Popisky k obrázkům
a) podle lokality:
Obr. 9. Hradčanské náměstí čp. 186/IV (Salmovský palác). Východní a jižní řez sondy …
Obr. 18. Praha 1-Nové Město, Národní–Mikulandská ppč. 841, 842, 843, výzkum NPÚ ÚOP HMP č. 2013/33. Duté oděvní nákončí zdobené ….
b) podle autora díla:
Obr. 5. Sandro Botticelli, kolem r. 1480–1485: Portrét mladého muže v renesančním oděvu. National Gallery, Londýn, dostupné na ……..

ad 6.  Podklad pro cizojazyčné resumé

Souhrn má být zkrácenou, přesto hodnotnou verzí vlastního příspěvku, proto do zhuštěného textu by měly být zapojeny i odkazy na literaturu a obrazovou přílohu. Český podklad pro resumé by neměl překročit 3 strany. Překlady do německého či anglického jazyka (dle přání autora) zajistí do délky 3 stran redakce. Dodání cizojazyčného resumé přímo autorem je vítáno, v takovém případě redakce žádá o českou verzi. Vedle resumé se překládají i popisky k obrázkům.

ad 7.  Obrazové přílohy

Obrazovými přílohami se rozumí veškerý materiál, který není ve formátu Stati – tabulky, grafy, foto, plány, perokresby apod. (dále obrázky). Časopis je plnobarevný, přílohy černobílé jsou minimalizovány.
Obrazové přílohy jsou redakci poskytnuty výhradně za účelem publikování příspěvku, přílohy v papírové podobě budou na požádání vráceny.
Redakce přijímá obrazové přílohy v elektronické podobě (eventuálně může autorovi vypomoci dle potřeb a možností).
Tabulky a grafy redakce žádá ve formátu .XLS.
Foto ve formátu .TIFF, .JPEG, ve výjimečných případech i v podobě papírové. Minimální rozlišení 400 dpi, u reprodukcí raději 600 dpi.
Plány a mapy ve formátu .PSD či vektorové formáty s výjimkou corellu, ten převést do pdf. Pro lepší výsledek tiskového výstupu zaslat se zachovanými vrstvami a neslučovanou průhledností. Jen výjimečně formát .TIFF. U map a plánů min. rozlišení 600 dpi. Při zasílání příspěvku mailem neměnit formát ani rozlišení, ale poslat přes úschovnu (např. http://www.uschovna.cz/ ), možno i rozděleně do více zásilek.
Redakce nepřijímá obrazové přílohy jako součást textu ve wordu (nízká kvalita). Musí být předány samostatně, do textu budou zapojeny až při sazbě.
Veškerý obrazový materiál tvoří jednotnou řadu „Seznam a popis obrázků“. Číselná řada obrázků je uspořádána dle toku textu (viz ad 1d).
Obrázky dodat upravené na šířku max. 18,5 cm. V sazbě budou upraveny do jedné ze 4 možných šířek: 18,5 cm (šířka zrcadla), 13,5 cm, 9 cm, 4 cm. Je vhodné, aby autor určil, které obrázky pokládá za důležité, aby nebyly výrazně zmenšeny. Jeho návrh bude posouzen z hlediska kvality obrázku a typografických potřeb časopisu. Po zmenšení obrázku do požadovaného formátu nesmí klesnout výška písmen pod 2 mm.
Obrázky nerámovat, jednotný rámeček dostanou obrázky v sazbě. Dle povahy obrázku požaduje redakce grafické měřítko (u plánů, map i předmětů), směrovou růžici, názvy ulic.
Při číslování obrázků pro čísla 1–9 použít kvůli řazení 01–09.

ad 8  Údaje o autorech

Pro vizitku na konci článku prosíme uvést název zaměstnavatele a kontaktní e-mailovou adresu autorů příspěvku (bude zveřejněno).
Pro redakci prosíme uvést adresu bydliště a telefonní spojení na všechny autory včetně autorů ilustrací, budou muset být redakcí kontaktováni.
Od autorů, spoluautorů a autorů ilustrací bude redakce potřebovat písemný souhlas s publikováním.

 

Korektury


Po přijetí textu k publikování je text jazykově, graficky a editorsky zpracován. Před předáním do sazby je text zaslán e-mailem k 1. korektuře. Před vytištěním je již zalomený text poskytnut k další (2.) autorské korektuře. Autorské korektury jsou autorům zasílány e-mailem (stránkové korektury). Úpravy nejsou v textu vyznačeny.

Hotové korektury prosíme vrátit nejlépe v papírové podobě, v odůvodněných případech lze i elektronicky s úpravami ve formě komentářů či bublin. Korektury ve WORDu výlučně ve formě Revize (sledování změn, popř. kometáře).