Staletá Praha 28, 2/2012

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

SLOVO ÚVODEM       [pdf]


 PhDr. Ladislav Hrdlička
SP 28, 2/2012, 2–3

STUDIE


Ladislav Hrdlička
Pozorování vodních stavů na Vltavě v Praze
SP 28, 2/2012, 4–12
Revize historických pražských vodočtů opravuje některé publikované údaje o datech a maximech vltavských povodní.
Klíčová slova — Vltava – povodně – vodní stavy – vodočet – Juditin most – Bradáč – archeologie
[pdf]

Miroslav Kovář – Zdeněk Dragoun
Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém městě
SP 28, 2/2012, 13–31
Raně gotická stavební podoba podélného jednotraktu templářské komendy při kostele sv. Vavřince.
Klíčová slova –– Templáři – Čechy – Praha – Staré Město – komenda – architektura 
[pdf]

Martin Müller
Zkoumání historických staveb metodou „zpětného projektu“
SP 28, 2/2012, 32–40
Postup rekonstrukce půdorysné partie historického projektu, geometricko-matematických vazeb i způsobu vytýčení historické stavby na příkladu jednolodního románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři.
Klíčová slova — románská architektura – geodetické zaměření – románský projekt – Hostivař – český loket – římská stopa – barokní sladovní hvozd 
[pdf]

Tomáš Cymbalak – Kristýna Matějková
Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace
SP 28, 2/2012,41–76
Výplň dvou raně novověkých jímek z Prahy z hlediska funkční interpretace, analýzy nálezů, zejména keramiky, a interdisciplinární spolupráce.
Klíčová slova — Praha – Nové Město – Malá Strana – archeologický výzkum – hmotná kultura – keramika – odpadní jímka – pozdní středověk – raný novověk – interdisciplinární výzkum
[pdf]

Miroslav Kovář – Martin Musílek – Anna Prokopová
Ke stavebním dějinám zaniklého městského špitálu a chudobince u sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435)
SP 28, 2/2012, 77–90
Drobný nález zdiv na nároží ulic Vyšehradská a Na Slupi bylo možné na základě písemných a ikonografických pramenů spojit s existencí zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje založeného na počátku 16. století.
Klíčová slova — Praha – Nové Město – archeologický výzkum – architektura – středověk – špitál – kostel – architektonické prvky
[pdf]

Jarmila Čiháková
Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky
SP 28, 2/2012, 91–120
Klíčové úseky relativní sekvence keramiky pro datování raně středověkých nálezových situací, propojené s absolutními daty, ve formě stratigraficko-keramických schémat.
Klíčová slova — Praha-Malá Strana – raný středověk – keramika – archeologie – keramické typy – radiokarbonové datování – dendrochronologie
[pdf]

Jaroslav Podliska – Matouš Semerád
Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze
SP 28, 2/2012, 121–136
Prezentace nových archeologických a stavebně historických zjištění v místech s dochovanou částí románské mostní konstrukce na Starém Městě.
Klíčová slova — Praha – Juditin most – mostní stavby – archeologický výzkum – operativní průzkum a dokumentace – stavební konstrukce a technologie výstavby – stavební materiály
[pdf]

MATERIÁLIE


Petr Kuneš
Výzkum malt Juditina mostu
SP 28, 2/2012, 137–148
Základní charakteristika malt odebraných z jednotlivých stavebních částí románského Juditina mostu a konfrontace výsledků se závěry výzkumu malt z mostu Karlova.
Klíčová slova — Praha – Juditin most – archeologický výzkum – konstrukce a technologie výstavby – stavební materiály – historické malty – laboratorní analýza
[pdf]

Petr Starec – Petra Houfková – Alexandra Bernardová
Příspěvek k poznání hydrogeologických poměrů – výzkum v Panské ulici čp. 1308/II na Novém Městě
SP 28, 2/2012, 149–164
Archeologický, geologický a paleobotanický výzkum vysušených vrtných jader zjistil v sousedství Václavského náměstí místo, kterým v pleistocénu i v holocénu pravděpodobně protékal potok.
Klíčová slova — Praha 1-Nové Město – Panská – Jindřišská – archeologický výzkum – pleistocén – středověk – vodoteč – pylová analýza – geologický výzkum
[pdf]

Jan Havrda – Kristýna Matějková – Michal Tryml
Středověké pece z Hellichovy ulice na Malé Straně; revize výsledků výzkumu z roku 1969
SP 28, 2/2012, 165–174
Zpřístupnění výsledků jednoho z nejstarších archeologických výzkumů na území pražské Malé Strany.
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – archeologický výzkum – výrobní objekt – pec – středověká keramika
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Pražský sborník historický 1–39
Kronika „Archeologický výzkum v Praze v letech ...“

část 2 – vně Pražské městské památkové rezervace (mimo PPR)
                                   — autorský rejstřík, 175–180
                                   — místní rejstřík, 180–185

AKTUALITY       [pdf]


V. Kašpar
Vzpomínka na Tomáše Durdíka [24. 1. 1951 – 20. 9. 2012]
SP 28, 2/2012, 186

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (6)
Malostranské mostecké věže a okolí
SP 28, 2/2012, 187–188

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]