Staletá Praha 25, 1/2009

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Jarmila Čiháková
Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století
SP 25, 1/2009, 2–30
Rekapitulace znalostí o raně a vrcholně středověkém opevnění jádra dnešní Malé Strany v Praze, s podrobnou charakteristikou a datováním jednotlivých opevňovacích systémů od 9. do 13. století. Studie aktualizuje některé závěry ze starší specializované práce autorky na toto téma (2001) a zapojuje výpověď archeologických pramenů k posunu poznání historického vývoje zdejšího prostoru do širších souvislostí.
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – raný středověk – raná gotika – románské období – hradba – brána – dřevohliněná hradba – příkop – kvádříkové zdivo
[pdf]

Tomasz Cymbalak – Jaroslav Podliska
Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu)
SP 25, 1/2009, 31–40
Analýza mohutného, funkčně strukturovaného sídlištní souvrství, archeologicky zkoumaného u JZ rohu Malostranského náměstí, dovolila charakterizovat obzvláště výjimečné relikty dřevěných cest, místy dochované v několika úrovních nad sebou, z doby sklonku 9. do závěru 11. století. V té době se soustředění cest nacházelo ve strategické poloze před opevněním raně středověkého města, v místech potenciálního vstupu, patrně brány do opevněného centra podhradí.
Klíčová slova — raný středověk – Praha – Malá Strana – archeologie – předlokační osídlení – opevnění – dřevěné komunikace – 9. až 11. století
[pdf]

Jan Havrda – Michal Tryml
Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací
SP 25, 1/2009, 41–52
Příspěvek prezentuje soubor významných raně středověkých komunikací z doby od 10. do počátku 13. století zkoumaných záchrannými archeologickými výzkumy v prostoru nejstaršího osídlení Starého Města pražského. Podrobnou charakteristiku objektů a interpretaci stratigrafií v Kaprově ulici, Platnéřské ulici a v Klementinu doplňuje výběrová plánová dokumentace a letmé srovnání s jinými částmi pražského historického jádra.
Klíčová slova — Praha – středověk – předlokační aglomerace – 11.–13. století – komunikace – kamenná dlažba
[pdf]

MATERIÁLIE


Jan Jakub Outrata
Rekonstrukce nádraží ve Vršovicích. Příspěvek k dějinám a obnově železniční architektury v Praze
SP 25, 1/2009, 53–61
Autor se věnuje otázce historických nádraží a železničních staveb jako svébytného druhu industriální architektury i možností jejich památkové ochrany v rámci činnosti NPÚ v Praze a uvádí řadu příkladů v tomto směru. Uvádí rovněž některé odborné otázky a praktické obtíže při jejím zajišťování. V další části článku se zabývá areálem nádraží v Praze Vršovicích z let 1872–1899 a zdařile provedenou rekonstrukcí jeho neorenesanční budovy realizovanou v letech 2003–2009 včetně obnovy interiéru.
Klíčová slova — Praha – Nádraží Vršovice – 19. století – železniční architektura – celková rekonstrukce – problematika památkové ochrany
[pdf]

Zdeněk Dragoun
Nově odhalený sklep v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze
SP 25, 1/2009, 62–67
Stavebně historická analýza dnešního podzemního podlaží objektu Týnské školy na pražském Staroměstském náměstí prokázala místnosti raně gotického stáří vybudované ve 2 stavebních fázích. Jejich charakteristika, umístění vzhledem k veřejnému prostranství a situace vstupů rozšířily poznání raně gotické profánní architektury v centrálním prostoru Starého Města pražského.
Klíčová slova — Praha – Staré Město pražské – raně gotický dům – podloubí – gotické vstupy do sklepů – kamenické opracování
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Staletá Praha 1–24 (1965–2003)
                                   — autorský rejstřík, 68–77
                                   — rejstřík místní a tematický, 78–95

AKTUALITY       [pdf]


M. Tryml
Praha archeologická, město UNESCO a jeho archeologické dědictví
SP 25, 1/2009, 96

M. Zachař
Vzpomínka na akademickou malířku a restaurátorku Věru Frömlovou
SP 25, 1/2009, 99

Z. Dragoun, M. Tryml
In memoriam PhDr. Marie Šírové
SP 25, 1/2009, 100

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]

 

ABSTRAKTY PŘÍSPĚVKŮ       [pdf]